top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви являється пропозицією (далі – «Оферта») Благодійної організації «Благодійний фонд «Небо Перемоги», ідентифікаційний код юридичної особи – 45109890, що знаходиться за адресою: 01021, місто Київ, Печерський район, Кловський узвіз, будинок 7 (надалі – «Фонд»), в особі директора Показєєва Дмитра Володимировича, який діє на підставі Статуту, яка адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним, які відвідують (надалі – «Благодійник») сайт https://neboperemogy.com.ua/ (надалі по тексту – «Сайт»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на Сайті, є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. «Оферта» – чинна пропозиція Фонду, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, адресована до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

1.2. «Акцепт» – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків.

1.3. «Моментом Акцепту» є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.

1.4. «Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Фонду для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

1.5. «Благодійник» – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює благодійну пожертву.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно умов даного Договору, Благодійник безоплатно і добровільно передає благодійну пожертву у вигляді грошових коштів, у власність Фонду для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Фонду, в тому числі на його адміністративні витрати, а Фонд приймає таку благодійну пожертву та зобов’язується використовувати її для проведення власної благодійної діяльності відповідно до Статуту та законодавства України.

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.3. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Благодійник має право запитати у Фонду та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Фонду, а також за благодійними програмами Фонду, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання.

2.4. У разі, якщо Благодійник вказує (обирає) у призначенні платежу призначення, вказане у відповідному оголошенні про публічний збір благодійної пожертви на конкретну мету (реалізацію благодійних програм або проекту, допомогу конкретному Бенефіціару, розміщеному на Сайті, Фонд зобов’язується використовувати благодійну пожертву на цілі, вказані Благодійником. У випадку, коли отримана Фондом благодійна пожертва Благодійника не може бути використана на зазначену мету через об’єктивні причини (у зв’язку зі збором достатнього для реалізації мети обсягу благодійної пожертви, зникненням потреби у наданні допомоги тощо), Благодійник погоджується, а Фонд має право і зобов’язується використати благодійну пожертву Благодійника на інші цілі в рамках статутної діяльності Фонду.

2.5. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін.

2.6. Статут Фонду, інформація про його роботу та звіти про результати діяльності розміщені на Сайті.

2.7. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого Договору.

3. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ ТА АКЦЕПТ ОФЕРТИ

3.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом (і) здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або (іі) перерахування грошових коштів (через платіжний сервіс LiqPay) на рахунок Фонду через установи банків. Благодійник на власний вибір обирає формат платежу: одноразовий або регулярний (з можливістю скасувати регулярні платежі в будь-який час). Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Фондом не обмежується.

3.2. Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямків, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.

3.3. Благодійник також має право визначити (обирати) конкретну ціль своєї пожертви в рамках цілей та напрямків діяльності та благодійних програм Фонду шляхом укладання із Фондом окремого договору щодо надання благодійної пожертви, згідно з пунктами 2.3 та 2.7. цієї Оферти.

3.4. Внесені благодійні пожертви використовуються Фондом у порядку їхнього надходження.

3.5. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника Благодійник вказує свою контактну інформацію: імʼя та прізвище, назву юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника.

3.6. Акцептом оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Фонду коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 3.1 вище (далі – «Акцепт»). Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі не більшому, ніж зазначений в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

3.7. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, не укладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

3.8. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на рахунок Фонду. Після зарахування грошових коштів на рахунок Фонду, благодійна пожертва вважається безповоротною та не повертається Фондом, окрім випадків, коли таке повернення вимагається законодавством України або іншим чином передбачено цією Офертою. Якщо благодійна пожертва була внесена на рахунок Фонду без ідентифікації платника і Фонд не може ідентифікувати Благодійника благодійної пожертви, така благодійна пожертва Фондом не повертається.

3.9. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії з перерахування коштів, податки, збори тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Фонд, якщо такі витрати стягуються з Фонду. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Фондом на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії з платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії тощо).

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Фонд зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.

4.2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Фондом. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що благодійна пожертва внесена на здійснення Фондом статутної діяльності.

4.3. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Фонд може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

4.4. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд розміщує на Сайті звіти, які у тому числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв, отриманих Фондом протягом звітного періоду, та (іі) витрат Фонду. За запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами.

4.5. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Благодійник підтверджує, що проти Благодійника та/або його кінцевих бенефіціарних власників не застосовано обмежувальні заходи (санкції) Україною, іноземними державами, міжнародними органами або установами, які визнаються Україною. У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

5. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

5.1. Публічний збір благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу, крім Російської Федерації. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, здійснюється згідно його Статуту.

6. СТРОК ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

6.1. Публічний збір благодійної пожертви на підставі цього Договору здійснюється протягом всього строку діяльності Фонду до моменту його припинення, якщо інше не визначено рішенням компетентних органів управління Фонду. У випадках, передбачених п. 2.4. цього Договору, публічний збір благодійної пожертви проводиться протягом строків, вказаних у відповідному оголошення про публічний збір благодійної пожертви на конкретну мету.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

7.2. Фонд не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Фонд не змогла виконати свої зобов’язання за Офертою.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПРАВ

8.1. Спори та суперечки, що виникають при виконанні Договору благодійної пожертви укладеного на умовах Оферти, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді.

8.2. Претензія подається Стороні в письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого листа із повідомленням про вручення, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення зауважень, що є підставою для спору чи суперечки. Претензія розглядається протягом 10 (десяти) календарних днів, що обчислюються з дня вручення її Стороні, якій її адресовано.

8.3. У випадку неможливості Сторін досягти згоди під час переговорів у письмовій формі, спір що виник підлягає розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.4. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміють обставини надзвичайних подій, які виникли після підписання Цього договору і, які Сторони не змогли ні передбачити, ні запобігти звичайним шляхом. До таких обставин непереборної сили належать повені, пожежі, землетруси і інші явища природи, а також військові дії, будь-які рішення органів влади і управління, а також будь-які інші обставини, які лежать поза сферою контролю Сторін і безпосередньо перешкоджають виконанню даного Договору. При цьому Сторони розуміють, що Договір укладається під час дії воєнного стану в Україні і форс-мажорними обставинами будуть тільки ті обставини, які виникли після підписання Договору та якщо вони унеможливлюють виконання Сторонами договірних зобов’язань.

9.2. У разі невиконання або часткового виконання зобов’язань за даним Договором в результаті виникнення обставин непереборної сили, сторона, що зазнала дії таких обставин, зобов’язана надіслати письмове повідомлення іншій стороні. Повідомленням Сторін, в рамках даного Договору, також вважається офіційно оприлюднені нормативні документи або листи Торгово-промислової палати.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім’я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Фонд зобов’язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

10.2. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення благодійної пожертви або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Фондом можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі електронні. Крім того, якщо Благодійник не виявив бажання залишитися анонімним при здійсненні благодійної пожертви, Фонд має право, без згоди Благодійника, оприлюднити у власній звітності, на Сайті або в будь-якому ЗМІ прізвище, ім’я та по батькові або найменування Благодійника як благодійника Фонду.

10.3. Разом з тим, Фонд зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про Благодійника третім особам за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10.4. Фонд не несе відповідальності за розголошення персональних даних, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНД

11.1. Благодійна організація «Благодійний фонд «Небо перемоги».

11.2. Юридична адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7,

11.3. Код ЄДРПОУ – 45109890

11.4. Ознака неприбутковості: 0036 – благодiйнi органiзацiї від 18.03.2023 року

11.5. Рахунок отримувача у форматі згідно стандарту IBAN UA65 380582 0000026006010333314

bottom of page